ردیف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

1

جستجوی منابع دیجیتال

آقای ایمان تهمتن

92/3/7

2

روش تحقیق 1

خانم پروین رضایی

93/4/4

3

روش تحقیق 2

خانم پروین رضایی

93/4/20

4

پروپوزال نویسی

خانم دکتر صدیقه عابدینی

94/5/11

5

پروپوزال نویسی

خانم دکترصدیقه عابدینی

94/5/25

6

        آمار و تجزیه و تحلیل کاربردی داده ها       

آقای مهندس محسن آزاد

94/7/1

7

        آمار و تجزیه و تحلیل کاربردی داده ها       

آقای مهندس محسن آزاد

94/7/1