صفحه اصلی > Affiliation 

 

 

مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی (Affiliation) نحوه درج وابستگی سازمانی

 

عنوان افلیشن فارسی

مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

عنوان افلیشن انگلیسی

Food Health Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی