صفحه اصلی > اساسنامه مرکز 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی 

 

  ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی كه در اين اساسنامه مرکز تحقیقات ناميده مي شود براي تامين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

  ماده 2- اهداف
1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه سلامت مواد غذایی 

2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها

4- تربيت نيروي انساني محقق در زمينه سلامت مواد غذایی 

5- ترغيب تشويق و بكارگيري محققين

6- كوشش درجلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

ماده 3- اركان مراكز عبارتند از :

الف – شورايعالي

ب – رئيس مركز

  ماده 4- اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از :

1- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

3- معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

4- رئيس مركز

5- سه نفر از اعضاء هيات علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد رئيس دانشگاه

ماده 5- وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد

1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2- تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخلي و خارج از كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز

4- بررسي و تصويب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5- تصويب دستورالعنل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعملهاي اجرائي مركز تحقيقات

6- پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز

تبصره : مصوبات شورايعالي مركز براساس سياستها و خط مشي ها و هماهنگي  با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 6- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهارسال يكبار منصوب مي گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

ماده 7- وظايف رئيس مركز :
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركزاست و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

  ماده 8: اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :

الف ) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند

ب ) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند

 ماده 9- منابع مالي مركز :

الف ) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب ) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

ب ا توجه به مصوبه شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی هرمزگان  ، اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره به تصويب رسد.

بديهي است درصورتيكه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي ( دولتي – غيردولتي )‌و نحوه ارزشيابي آنها مصوب  شوراي گسترش دانشگاهها، مراكز مذكور درمهلت پيش بيني شده، موفق به اخذ موافقت نهايي نگردد. اين اساسنامه بلا اثر خواهد شد.