صفحه اصلی > اعضای مرکز > رئیس مرکز  

رئیس مرکز: جناب آقای دکتر غلامعلی جاودان
دکترای تخصصی علوم تغذیه
ایمیل: 
javdan.gholamali@gmail.com
تلفن:
076-33758544