صفحه اصلی > اعضای مرکز > معاون پژوهشی مرکز 

معاون پژوهشی مرکز:جناب آقای دکتر امید رحمانیان

دکتری تخصصی شیمی تجزیه

ایمیل:

om.rahmanian@gmail.com

 تلفن:

076-33338583

لینک سامانه علم سنجی

فایل رزومه (CV)