صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کارگاهها 

 

ردیف

پروپوزال نویسی

مدرس

تاریخ برگزاری

1

جستجوی منابع دیجیتال

آقای ایمان تهمتن

3/7/92

2

روش تحقیق1

خانم پروین رضایی

4/4/93

3

روش تحقیق2

خانم پروین رضایی

20/4/93

4

پروپوزال نویسی

دکتر صدیقه عابدینی

11/5/94

5

پروپوزال نویسی

دکترصدیقه عابدینی

25/5/94

6

        آمار و تجزیه و تحلیل کاربردی داده ها       

آقای مهندس محسن آزاد

1/7/94

7

        آمار و تجزیه و تحلیل کاربردی داده ها       

آقای مهندس محسن آزاد

1/7/94