صفحه اصلي > فعالیت های مرکز > مقالات 

 

 

سال 93:

 Measuring Access to Urban Health Services Using Geographical Information System (GIS): A Case Study of Health Service Management in Bandar Abbas, Iran

M Masoodi, M Rahimzadeh - International Journal of Health Policy and …, 2015 - ijhpm.com

سال 94:

Effect of Zataria multiflora Essential Oil on Histamine Production in Iranian Salted-Fermented Fish Sauce (Mahyaveh

A. Saffari, B. Hajimohammadi, E. Eftekhar*, M.H. Ehrampoush, S.S. Athari, A. Rahimzade, S. Nosrati, P. Arshiyan, D. Ben Ammar

 

بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی باكتريهاي گرم منفی شایع در نمونه هاي كشت خون بیماران بیمارستان شهید محمدي بندرعباس

ناهید مرادی , دکتر صدیقه جوادپور , مهشید وحدانی