صفحه اصلی > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه علمی

cv

تصویر

 

1

 

آقای دکتر غلامعلی جاودان

استادیار

دریافت

 

 

2

 

خانم دکتر افسانه کرمستجی

استادیار

دریافت

 

 

3

 

آقای دکترامید رحمانیان

استادیار

دریافت

 

 

4

 

آقای دکتر ولی علیپور

استادیار

دریافت

 

 

5

 

خانم دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دریافت

 

 

6

 

آقای دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دریافت

 

 

7

 

آقای دکتر غلامرضا فرشیدفر

استادیار

دریافت

 

8

 

آقای دکتر سید محسن مرتضویان

استادیار

دریافت

 

 

9

 

خانم مهندس معصومه ناهیدی

کارشناس ارشد

دریافت