صفحه اصلي > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

CV

پست الکترونیک

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دریافت

mahsa_rahimzadeh@yahoo.com

استادیار

دکتر مهسا رحیم زاده

دریافت

afsanehkk@yahoo.com

استادیار

دکتر افسانه کرمستجی

دریافت

islamidulabi@gmail.com

استادیار

دکترحبیب اسلامی

دریافت

eftekhar_msc@yahoo.com

استادیار

دکترابراهیم افتخار

دریافت

moradi_nahid@yahoo.com

مربی

خانم ناهید مرادی

دریافت

sabedini45@yahoo.com

استادیار

خانم صدیقه عابدینی

دریافت

afsaneh.rajabi7@gmail.com

کارشناس

خانم دکتررجبی

 

 

rahimizadeh10@gmail.com

مربی

آقای مهندس عزیزرحیمی زاده

  srastegar2008@gmail.com

استادیار

خانم دکتر سمیه رستگار

  morteza110110@gmail.com

استادیار

آقای دکتر یوسف زادی

دریافت

nahid_davoodian@yahoo.com

استادیار

خانم ناهید داودیان

 

ahmadi600m@yahoo.com

کارشناس

آقای مهرداد احمدی

 

alirezadarvishi@yahoo.com

کارشناس

آقای علیرضا درویشی

 

f.diet59@yahoo.com

کارشناس

خانم فائزه علیزاده

   

کارشناس

خانم رویا فلاح شجاعی