صفحه اصلی > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه علمی

cv

تصویر

 

1

 

خانم دکتر مهسا رحیم زاده

استادیار

دریافت

 

 

2

 

خانم دکتر افسانه کرمستجی

استادیار

دریافت

 

 

3

 

آقای دکترحبیب اسلامی

استادیار

دریافت

 

 

4

 

خانم دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دریافت

 

 

5

 

خانم ناهید مرادی

مربی

دریافت

 

 

6

 

خانم دکتر صدیقه عابدینی

استادیار

دریافت

 

 

7

 

دکتر فرخنده رزم پور

کارشناس 

دریافت

 

8

 

آقای دکتر محسن حیدری

استادیار

دریافت

 

 

9

 

آقای مهندس بابک گودرزی

مربی

دریافت

 

 

10

 

خانم دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دریافت

 

 

11

 

خانم دکتر سمیه رستگار

استادیار

دریافت

 

 

12

 

آقای دکتر یوسف زادی

دانشیار

دریافت

 

 

13

 

خانم دکتر مهرنوش نیکویی

استادیار


 

 

14

 

آقای دکتر یحیی اسماعیل پور

استادیار

دریافت

 

 

15

 

آقای دکتر فرزین عبداللهی

استادیار

دریافت

 

 

16

 

خانم فاطمه شاکری

کارشناس

دریافت

 

 

17

 

خانم ساره ترابیان

کارشناس

دریافت

 

 

18

 

خانم عزیمه خضری

کارشناس

دریافت

 

 

19

 

آقای مهرداد احمدی

کارشناس

دریافت

 

 

20

 

آقای علیرضا درویشی

کارشناس

دریافت