صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناس مسئول مرکز 

نام و نام خانوادگی: ضحی حیدری نژاد

رتبه علمی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط